แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.จะนะ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.จะนะปีงบประมาณ 2566