ขอเชิญบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

ขอเชิญบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด