MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

  1. 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 และมีการขออนุญาต

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  1. 2. ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด จำนวน 3 ฉบับ
  2. 3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน
  3. 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  4. 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน