MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

  1. 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

  1. 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  2. 3. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1. 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
  2. 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  3. 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน