MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

  1. 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  1. 2. มีมาตรการป้องการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้มาจากข้อ MOIT 17  
  2. 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1 และ ข้อ 2
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน