MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนองค์ประกอบด้านหลักฐานองค์ประกอบด้านหลักฐาน

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

MOIT22.1 บันทึกข้อความลงนาม และเผยแพร่

MOIT22.2.1ประกาศเจตนารมณ์

MOIT22.2.2 ประกาศเจตนารมณ์ยา

MOIT22.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

MOIT22.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

MOIT22.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่