MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

องค์ประกอบด้านหลักฐาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2. รายงานการประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ่้อน

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงาน

4. รายงานการประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ่้อน

5. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่