MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาส2

1.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม การรับสินบน

1.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด-ที่ได้จากระบบ-MSRS

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่

ไตรมาส4

2.1 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาสที่ 4

2.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด-ที่ได้จากระบบ-MSRS

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานการเรียไร ไตรมาสที่ 4